Algemene Voorwaarden Allocking B.V.

Hoofdstuk 1. Toepassing van de Algemene Voorwaarden

 1. Alle overeenkomsten tussen de besloten vennootschap “ALLOCKING”, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met zetel te Industrieweg 21, 2630 Aartselaar, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0894.019.306, (hierna genoemd “ALLOCKING”) met betrekking tot door haar geleverde producten en diensten (hierna “Product(en)” en “Dienst(en)”) en elke persoon of organisatie die een bestelling of een opdracht plaatst bij ALLOCKING (hierna genoemd de “Klant”), worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde):
  1. De schriftelijke overeenkomst tussen ALLOCKING en de Klant;
  2. De opdrachtbevestiging;
  3. Deze algemene voorwaarden;
 2. Door het sturen van een prijsaanvraag, het plaatsen van een order, het ondertekenen van een offerte of het sluiten van een overeenkomst erkent de Klant kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en te aanvaarden dat deze van toepassing zullen zijn op alle bestaande en toekomstige contractuele, precontractuele en buitencontractuele verhoudingen met ALLOCKING, dit met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.
 3. Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door ALLOCKING van enig recht (waaronder deze algemene voorwaarden), kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en ontneemt ALLOCKING niet het recht dit later in te roepen.
 4. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. ALLOCKING behoudt zich het recht voor om nieuwe versies van deze algemene voorwaarden te hanteren. De gewijzigde versie zal tussen partijen gelden indien de Klant daartegen geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt binnen de 30 dagen na het overmaken van de nieuwe versie.Ingeval van bezwaar zullen de bestaande voorwaarden blijven gelden.
 5. Eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In geval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen ALLOCKING en de Klant te goeder trouw onderhandelen om het nietige beding te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van de algemene voorwaarden.

Hoofdstuk 2. Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. Offertes van ALLOCKING worden gegeven louter ter informatie en zonder enige verbintenis. De gegevens in verband met afmetingen, gewichten, prestaties enz. die in de catalogus, folders, publicatie en/of op de website van ALLOCKING voorkomen worden slechts bij benadering opgegeven. De Klant kan deze niet inroepen om niet-conformiteit aan te tonen.
 2. Een offerte is slechts geldig voor de specifieke bestelling/opdracht en geldt dus niet automatisch voor volgende (gelijkaardige) bestellingen/opdrachten. 
 3. Een offerte geldt tevens slechts twintig (20) dagen vanaf het uitschrijven van de offerte of, indien van toepassing, voor de duur die erop wordt vermeld.
 4. De contractuele relatie tussen ALLOCKING en de Klant komt tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling/opdracht door een persoon bevoegd om ALLOCKING te verbinden, dan wel door begin van uitvoering van de bestelling/opdracht door ALLOCKING. 
 5. Het materiaal wordt verkocht conform de technische specificaties door de fabrikant(en) opgegeven, in de afmetingen opgenomen in de bijzondere voorwaarden. De Klant dient te onderzoeken of het aldus door hem bestelde materiaal geschikt is voor het gebruik waarvoor hij het bestemt, en de Klant ontslaat ALLOCKING van elke verplichting om te onderzoeken of het materiaal geschikt is voor het gebruik waarvoor de Klant het bestemt behoudens indien ALLOCKING uitdrukkelijk en schriftelijk dergelijk onderzoek aanvaard heeft.
 6. ALLOCKING behoudt zich het recht voor de constructie van het materiaal van de bestelling te wijzigen en alle nuttige verbeteringen aan te brengen. In geen geval echter mag de Klant eisen dat deze wijzigingen of omvormingen zouden aangebracht worden aan het reeds bestelde of reeds geleverde materiaal.
 7. Indien een order meerdere leveringen omvat dan geldt ten voordele van ALLOCKING en enkel ten voordele van haar het onweerlegbaar vermoeden dat elke levering geacht wordt een deel uit te maken van een afzonderlijk contract; eventuele betwistingen aangaande de uitvoering van de verbintenissen van ALLOCKING met betrekking tot een zending tasten bijgevolg de rest van de bestelling niet aan, zodat de Klant enige betwisting met betrekking tot de levering niet kan inroepen teneinde aan zijn verplichtingen met betrekking tot de andere leveringen te ontsnappen.

Hoofdstuk 3. Meerwerk

 1. Elke wijziging of aanvulling van de bestelling/opdracht na de totstandkoming van de overeenkomst, ongeacht of deze het gevolg is van onvoorziene omstandigheden of van om het even welke andere reden, wordt beschouwd als meerwerk en wordt bijkomend in regie aan de Klant gefactureerd.
 2. ALLOCKING heeft het recht om voorafgaand aan het uitvoeren van meerwerken te vragen dat hier een schriftelijke overeenkomst over wordt gesloten, minstens wat de prijs betreft.

Hoofdstuk 4. Instructies en assistentie van de Klant – medewerkings- en informatieverplichtingen

 1. Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van installatie en/of onderhoudswerken afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. De Klant zal steeds tijdig alle in redelijkheid door ALLOCKING gewenste medewerking verlenen en informatie verschaffen.
 2. ALLOCKING neemt van de Klant afkomstige instructies, beschrijvingen, specificaties, ontwerpen, berekeningen etc. over zonder enig onderzoek verschuldigd te zijn en zonder hieromtrent enige verantwoordelijkheid te aanvaarden.
 3. De Klant staat in voor het bekomen van de nodige vergunningen, toestemmingen en toelatingen voor uit te voeren werken op zijn kosten zonder dat ALLOCKING dit dient te onderzoeken en/of zij de Klant dienaangaande dient te adviseren.Indien ALLOCKING zelf de nodige stappen dient te ondernemen om de nodige goedkeuringen te bekomen voor zijn personeel voor toegang tot de site van de Klant zullen deze kosten hiervan ten laste worden genomen door de Klant.
 4. Moeilijkheden of vertragingen veroorzaakt door een gebrek aan tijdige informatie of assistentie van de Klant, zullen de leveringstermijn verlengen en de prijs verhogen met de veroorzaakte bijkomende kosten.
 5. De plaats waar de werken/installatie dient uitgevoerd te worden zal door de Klant worden voorbereid zodat ALLOCKING deze zonder problemen kan uitvoeren.Zo zal de plaats vrij dienen te worden gemaakt van belemmeringen, zal voorzien worden in elektriciteit en eventuele andere voor de werken/installatie noodzakelijke voorzieningen. 

Hoofdstuk 5. Annulering

 1. Bij Annulering van een opdracht of aankoop door de Klant, wegens om het even welke reden, heeft ALLOCKING het recht om alle reeds geleverde prestaties en/of goederen, en gemaakte kosten en uitgaven te factureren aan de Klant. ALLOCKING is in ieder geval gerechtigd op een forfaitaire vergoeding ten belope van 75% van de contractwaarde ten titel van winstderving, en onverminderd het recht voor ALLOCKING op vergoeding voor hoger bewezen schade.
 2. In het geval ALLOCKING zich voorafgaandelijk aan of tijdens de uitvoering van de bestelling/opdracht, omwille van objectieve redenen buiten haar wil, niet (langer) in staat ziet om uitvoering te geven aan de bestelling/opdracht, zal zij de Klant hiervan zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen. Reeds betaalde gelden zullen in dat geval binnen de 14 kalenderdagen na datum van het tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald, geheel in geval de uitvoering of levering niet is aangevangen of gedeeltelijk in geval van gedeeltelijke levering en/of uitvoering. In geen geval kan in dergelijk geval een schadevergoeding worden geëist van ALLOCKING.

Hoofdstuk 6. Prijs, voorschot en betaling

 1. Alle prijzen van ALLOCKING zijn uitgedrukt in euro en zijn prijzen “ex-works”, behalve indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.
 2. Aan een door ALLOCKING gegeven schatting van de kosten kunnen door de Klant geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een door de Klant aan ALLOCKING kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt slechts als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door ALLOCKING te verrichten prestaties indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.
 3. Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, kosten van bestanddelen/onderdelen, sociale premies en overheidslasten, vervoerskosten en verzekeringspremies, kosten van materialen en grondstoffen, wisselkoersen en/of andere kosten is ALLOCKING in geval van verhoging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen. Bij een prijsaanpassing zal ALLOCKING de Klant onmiddellijk in kennis stellen van de nieuwe aangepaste prijs. 
 4. ALLOCKING behoudt zich steeds het recht voor aan de Klant Een voorschot of contante betaling te vragen alvorens tot uitvoering van de bestelling/opdracht over te gaan. Dit recht behoudt zij ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van ALLOCKING door de Klant integraal betaalbaar via overschrijving binnen de termijn zoals vermeld op de factuur en zonder korting op factuurdatum. De facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders wordt vermeld.
 6. De facturen van ALLOCKING zijn betaalbaar op haar zetel, zelfs indien zij in de woonplaats van de Klant worden geïnd om het deze laatste gemakkelijk te maken. Behoudens bijzondere volmacht hiertoe hebben de agenten en afgevaardigden van ALLOCKING geen toelating om gelijk welke sommen in de naam van ALLOCKING te innen. 
 7. De Klant is niet gerechtigd om de facturen van ALLOCKING te verrekenen of te compenseren met de vorderingen op ALLOCKING. Daarnaast is de Klant niet gerechtigd om de betaling van facturen in te houden in geval van klachten met betrekking tot de geleverde Producten of Diensten.
 8. Facturen kunnen door de Klant enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 8 dagen volgend op de factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering, bij gebreke waaraan de factuur wordt geacht te zijn aanvaard. Dergelijk protest ontheft de Klant in geen geval van zijn betalingsverplichtingen.
 9. De onvoorwaardelijke betaling door de Klant (van een deel) van het factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur.
 10. Deelbetalingen door de Klant worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en ten slotte op de hoofdsom, waarbij bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.

Hoofdstuk 7. Gevolgen van niet- of niet-tijdige betaling

 1. Bij niet-betaling van de verschuldigde bedragen op de vervaldag is van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een nalatigheidsintrest van 1% per maand verschuldigd voor de op de vervaldag niet geïnde sommen, met als minimum de wettelijke rentevoet conform de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien wordt tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat het nog verschuldigde saldo van de facturen, in geval van laattijdige betaling, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling zal worden verhoogd met de forfaitair bepaalde schadevergoeding gelijk aan 10% van het openstaand factuurbedrag met een minimum van 150 EUR (excl. BTW), onverminderd het recht van ALLOCKING op hogere bewezen schade. Deze percentages moeten worden berekend op de verschuldigde sommen en de nog te vervallen sommen in geval betalingstermijnen werden toegestaan.
 2. Indien de Klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan ALLOCKING te voldoen, behoudt ALLOCKING zich het recht voor om elke verdere levering van Producten of Diensten onmiddellijk te schorsen en/of om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen/opdrachten als geannuleerd te beschouwen, in welk geval de schadevergoeding zoals voorzien in artikel 5.1 is verschuldigd. ALLOCKING kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden en/of enige schadevergoeding verschuldigd zijn.Levertermijnen worden alleszins geschorst zolang de Klant niet tot betaling is overgegaan.
 3. Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant. Dit onverminderd het recht van ALLOCKING zich te beroepen op andere rechten onder huidige algemene voorwaarden.

Hoofdstuk 8. Elektronische facturatie

 1. Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door ALLOCKING, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

Hoofdstuk 9. Levering

 1. ALLOCKING spant zich er redelijkerwijs voor in de door haar genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (lever)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het te verwachten tijdstip van levering steeds bij benadering (indicatief) en niet bindend. 
 2. In alle gevallen - derhalve ook indien partijen een uiterste (lever)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt ALLOCKING wegens tijdsoverschrijding slechts in verzuim nadat de Klant haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de Klant ALLOCKING een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming (op hetgeen werd overeengekomen) en deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat ALLOCKING in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 3. Het overschrijden van de voorziene termijn kan aldus geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of beëindiging van de overeenkomst ten laste van ALLOCKING. 
 4. Alle leveringen van ALLOCKING geschieden “ex-works” conform de uitgave 2020 van de Incoterms. Het ter beschikking stellen zal gebeuren zodra het materiaal is geïndividualiseerd en de Klant zal hiervan op de hoogte worden gebracht per gewone brief, of e-mail met opgave van de termijn binnen dewelke hij de goederen moet afhalen.Eventuele kosten van inontvangstname van de Producten zijn steeds ten laste van de Klant.
 5. Bij laattijdige afhaling kunnen de opslagkosten worden gefactureerd à rato van 0,5% van het totaal orderbedrag exclusief BTW, per dag vertraging.
 6. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de Klant. De goederen worden verzonden op risico van de Klant. 
 7. De verpakkingskosten zijn altijd ten laste van de Klant, behalve wanneer uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Na levering of afhaling van de goederen wordt de Klant eigenaar van de verpakking. De Klant staat in voor de afvoer/sortering/verwerking van deze verpakking zonder dat hij hiervoor enig verhaal op ALLOCKING kan uitoefenen. Deze regeling geldt niet voor de europaletten, die aan ALLOCKING dienen terugbezorgd te worden.

Hoofstuk 10. Garantie

 1. De garantie verschilt per Product en wordt tussen ALLOCKING en de Klant overeengekomen. De overeengekomen garantietermijn op de door ALLOCKING geplaatste materialen kan niet langer zijn dan de garantieperiode tussen ALLOCKING en haar leverancier (fabrikant). 
 2. De waarborg beperkt zich tot het leveren van nieuwe stukken ter vervanging van de gebrekkige stukken. Met name is ALLOCKING slechts gehouden tot vervanging en niet tot enige andere schadevergoeding.
 3. Bij loutere aankoop zonder installatie door ALLOCKING dienen deze deskundig gemonteerd en geplaatst te worden, bij gebreke waaraan de waarborg komt te vervallen. Ongeacht de aard van de bestellingen kan de waarborg verder niet ingeroepen worden ingeval van verkeerd en / of oneigenlijk gebruik van de materialen, ingeval van verkeerd of slecht onderhoud door de Klant of derden, ingeval van wijzigingen / herstellingen aan de materialen door de Klant of derden, ingeval van rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade veroorzaakt door overmacht.
 4. Herstellingen geven geen enkel recht op garantie, behalve bij uitdrukkelijke afwijkende overeenkomst.

Hoofdstuk 11. Klachten

 1. Behoudens anders vermeld in huidige voorwaarden dienen klachten betreffende zichtbare gebreken en/of de conformiteit van het verkochte materiaal ten laatste 48 uur na levering van het materiaal ingediend te worden en dit d.m.v. een aangetekend en gemotiveerd protest vooraleer het materiaal op enigerlei wijze in gebruik wordt genomen.
 2. Indien dergelijke klachten worden geuit nadat het materiaal is afgehaald, zal de Klant dienen aan te tonen dat de zichtbare gebreken en/of de niet-conformiteit aanwezig waren op het ogenblik van afhaling.
 3. Klachten betreffende de zichtbare gebreken en/of de conformiteit van het verkochte materiaal geuit bij laattijdige afhaling zijn niet ontvankelijk.
 4. Klachten i.v.m. verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk indien zij in een aangetekend en voldoende gemotiveerd schrijven ter kennis worden gebracht van ALLOCKING uiterlijk binnen de zes maanden vanaf de leveringsdatum en zulks tevens binnen de acht werkdagen na het vaststellen van het gebrek. Bewijslast van voornoemde tijdigheid rust op de Klant. 
 5. ALLOCKING verbindt er zich enkel toe de door haar als gebrekkig erkende onderdelen te vervangen of te herstellen, met uitsluiting van alle andere vergoedingen voor door de Klant geleden schade. De Klant zal ALLOCKING vergoeden voor verplaatsings- en verblijfskosten buiten België.
 6. Klachten op basis van verborgen gebreken zullen in geen geval een reden vormen om de koop te ontbinden, behalve wanneer het gebrek het onmogelijk maakt het materiaal te herstellen of te vervangen. In dit laatste geval kan de overeenkomst op verzoek van de Klant ontbonden worden zonder dat hij aanspraak kan maken op enige schadeloosstelling. 
 7. Goederen worden enkel teruggenomen door ALLOCKING mits haar aanvaarding overeenkomstig de procedure vermeld op de website van ALLOCKING en gekend en aanvaard door de Klant.

Hoofdstuk 12. Uitvoering

 1. ALLOCKING zal zich naar beste vermogen inspannen zijn Diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle Diensten van ALLOCKING worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst ALLOCKING uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst is omschreven.
 2. Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is ALLOCKING steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door een of meerdere personen met dezelfde en/of soortgelijke kwalificaties.

Hoofdtstuk 13. Nazicht en goedkeuring van de uitgevoerde werken (oplevering)

 1. Wanneer ALLOCKING meent dat de werken (incl. meerwerken) voltooid zijn, vraagt ALLOCKING aan de Klant om tot nazicht en goedkeuring van de werken over te gaan, hetgeen zo snel als mogelijk maar uiterlijk tien werkdagen na de vraag van ALLOCKING dient te gebeuren.
 2. Indien de Klant deze oplevering niet mogelijk maakt door niet te reageren of door niet mee te werken aan de oplevering of indien de Klant de werken zonder meer in gebruik neemt of laat nemen wordt deze geacht de werken te hebben aanvaard.
 3. Bij de oplevering doet de Klant samen met ALLOCKING een rondgang en gaat hij over tot een nazicht van de goede uitvoering van de werken. Er wordt een proces-verbaal opgemaakt waarin alle aanmerkingen en tekortkomingen worden opgetekend en waarbij ALLOCKING de termijn bepaalt waarbinnen zij zich verbindt tot het uitvoeren van de geformuleerde aanpassings- of herstellingswerkzaamheden
 4. De oplevering houdt de overdracht van de eigendom in op voorwaarde van integrale betaling van alle facturen. 

Hoofdstuk 14. Duur en einde van de (duur)overeenkomst 

 1. De Klant is niet gerechtigd een overeenkomst van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.
 2. Bij afloop van de duurtijd van een overeenkomst, wordt deze verlengd voor onbepaalde duur, tenzij indien een van de Partijen de overeenkomst opzegt uiterlijk een maand voor het verstrijken van de einddatum van de overeenkomst.
 3. Partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst van onbepaalde duur beëindigen middels het respecteren van een opzeggingstermijn van zes maanden.
 4. Opzeggingen dienen te gebeuren per aangetekend schrijven of per e-mail waarvan de ontvangst bevestigd wordt door de andere Partij.De opzeggingstermijn gaat in de derde (3e) kalenderdag volgend op de datum van het aangetekend schrijven of een dag na de bevestiging van ontvangst.
 5. Onverminderd de overige bepalingen van de Overeenkomst, is elk van de partijen gerechtigd de Overeenkomst te allen tijde, zonder rechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van uitzonderlijke omstandigheden die elke verdere professionele samenwerking tussen partijen onmogelijk maken, in geval van bedrog, grove of opzettelijke fout, of in geval van tekortkoming aan contractuele verplichtingen, wanneer deze inbreuk niet wordt gecorrigeerd na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling, waarin de nalatige partij verzocht wordt de inbreuk te corrigeren of te beëindigen binnen een termijn van tien (10) werkdagen na verzending van de ingebrekestelling.
 6. De partijen zijn in het bijzonder (doch niet limitatief) gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijk effect te beëindigen indien één van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:
  1. Indien de wederpartij de betalingen staakt, aangifte van faillissement doet, failliet verklaard wordt, een aanvang neemt met een vereffenings-of gelijkaardige procedure of een aanvang neemt met een procedure gerechtelijke reorganisatie;
  2. Indien wederpartij haar activiteiten beëindigt.
 7. Onverminderd de toepassing van de overige bepalingen van deze Overeenkomst, zullen de Partijen bij de beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, alle hem/haar ter beschikking gestelde en alle door hem/haar gemaakte bestanden, documenten, nota’s, aantekeningen, tekeningen en schetsen net als alle vertrouwelijke informatie, teruggeven aan de andere Partij.

Hoofdstuk 15. Eigendomsvoorbehoud

 1. De Producten blijven eigendom van ALLOCKING tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten, interesten en alle andere toebehoren betreffende de bestelling/opdracht, zelfs indien de Producten geïncorporeerd worden. Het risico gaat over op de Klant vanaf de contractsluiting, in het bijzonder de risico’s van het vervoer, zelfs indien dit door de zorgen of in opdracht van ALLOCKING geschiedt. 
 2. De Klant ontzegt zich bijgevolg het recht om het materiaal te vervreemden, om te vormen, over te dragen, te bezwaren, te verhuren, in pand te geven of er op gelijk welke wijze ook over te beschikken, en/of er enige verandering aan aan te brengen die de waarde ervan zou kunnen verminderen.
 3. Er wordt tussen partijen overeengekomen dat de verschillende transacties/contracten tussen hen worden aanzien als deel uitmakend van één economisch geheel en dat ALLOCKING altijd een eigendomsvoorbehoud heeft op de Producten op dat moment in het bezit van de Klant, zolang de Klant een openstaande schuld heeft tegenover ALLOCKING.
 4. Indien de Klant toelating vraagt tot een gerechtelijke reorganisatie conform Boek XX WER, zullen de verbintenissen van ALLOCKING van rechtswege en zonder ingebrekestelling geschorst worden door het enkel feit van de aanvraag van de gerechtelijke reorganisatie.

Hoofdstuk 16. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van ALLOCKING is beperkt tot de factuurwaarde (excl. BTW) van de door ALLOCKING geleverde Diensten/Producten, waarop het schadegeval betrekking heeft, en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de Belgische wet is opgelegd. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt de factuurwaarde bepaald op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor een jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van ALLOCKING voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan € 25.000 (vijfentwintigduizend Euro) bedragen.
 2. ALLOCKING is niet aansprakelijk voor:
  • indirecte, onrechtstreekse of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot inkomstenderving en schade aan derden of enige andere vervolgschade door de Diensten/Producten van ALLOCKING veroorzaakt);
  • gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. In ieder geval is de Klant gebonden door een vrijwaringsplicht ten aanzien van ALLOCKING in het geval laatstgenoemde wordt aangesproken door een derde;
  • schade ontstaan ten gevolge het gebruik van de Diensten/ Producten op een andere wijze dan waarvoor zij zijn ontwikkeld of bestemd;
   schade ontstaan door fouten of onvolledigheden in de door of namens de Klant aan ALLOCKING verstrekte of voorgeschreven gegevens e.d., door aanwijzingen of instructies van of namens de Klant;
  • bijkomende schade ontstaan door verdere aanwending of toepassing door de Klant na de vaststelling van een gebrek;
   schade ontstaan ten gevolge van verkeerde opslag/bewaring van de Producten na de levering maar voorafgaandelijk aan het gebruik van de Producten door de Klant of een door de Klant aangewezen derde;
  • schade ontstaan ten gevolge van het niet-opvolgen van het door ALLOCKING eventueel verleende advies, dewelke zij steeds op vrijblijvende basis verstrekt;
  • schade veroorzaakt door overmacht of hardship, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17;
  • schade verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten;
  • gevolgen van een gebruik van de Diensten/Producten dat niet overeenstemt met de aanwijzingen die door ALLOCKING werden gegeven;
   vertragingen m.b.t. leveringen (incl. bijkomende kosten die hieruit voor de Klant voortvloeien), opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van ALLOCKING, de Klant of enige andere derde;
  • fouten begaan door de onderaannemers van ALLOCKING zelfs niet ingeval van hun opzet of grove schuld;
 3. De in artikel 16.1 tot en met 16.2 beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van ALLOCKING welke in deze algemene of in de overeenkomst zijn beschreven, geheel onverlet.
 4. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van ALLOCKING.
 5. Tenzij nakoming door ALLOCKING blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van ALLOCKING wegens toerekenbare tekortkoming slechts indien de Klant ALLOCKING onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn wordt geboden om de aan de tekortkoming te verhelpen en ALLOCKING ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat ALLOCKING in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 6. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen ALLOCKING vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij de Klant voor het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.
 7. Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan ALLOCKING zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
 8. De Klant zal ALLOCKING vrijwaren en schadeloos stellen voor elke vordering van derden voor schade veroorzaakt door de gekochte goederen, zelfs in geval van zichtbare of verborgen gebreken en zelfs mits zware fout in hoofde van ALLOCKING.

Hoofdstuk 17. Overmacht & Hardship

 1. ALLOCKING is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship. Gevallen van overmacht of hardship geven ALLOCKING het recht om, naar eigen keuze:
  • de nakoming van haar eigen verplichtingen tijdelijk op te schorten;
  • de contractuele voorwaarden – onder meer wat betreft uitvoeringstermijnen en de prijzen – in overleg met de Klant te herzien;
  • in geval de situatie van overmacht en/of hardship langer dan één maand duurt, de overeenkomst te beëindigen door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de Klant, zonder dat ALLOCKING enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.
 2. In al deze gevallen is de Klant gehouden tot betaling van alle reeds geleverde goederen, gemaakte kosten en geleverde prestaties op datum van schorsing, herziening of beëindiging.
 3. Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship, alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van ALLOCKING de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, zodat het niet redelijk zou zijn uitvoering van de overeenkomst te verlangen onder dezelfde voorwaarden, zoals bijvoorbeeld oorlog, terreur, blokkade, overstroming, ongeval of panne van machines of uitrusting, stakingen, lock-out, ziekten, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen, uitvoer-invoer-of doorvoerverboden, mobilisaties, transportmoeilijkheden of belemmeringen die tot gevolg hebben de uitvoering te vertragen, ernstig te bemoeilijken of de kosten van de uitvoering te verhogen met meer dan 3%, personeelstekort, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, inbeslagname, natuuromstandigheden, brand, stroomuitval, onbeschikbaarheid of onderbrekingen van het telecommunicatienetwerk, alle omstandigheden die een essentiële wijziging van de economische toestand teweeg brengen, elke onvoorziene omstandigheid die het contractuele evenwicht in aanzienlijke mate verstoort, etc.

Hoofdstuk 18. Intellectuele eigendom 

 1. ALLOCKING is en blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door ALLOCKING geleverde Diensten en Producten zoals onder meer intellectuele eigendomsrechten welke voortvloeien uit werken, prestaties, scheppingen, studies, onderzoeken, uitvoeringen of uitvindingen en dergelijke meer, die tijdens de duur van en in de precontractuele fase van de overeenkomst worden tot stand gebracht door ALLOCKING.Deze rechten zijn vanaf hun ontstaan exclusief en definitief van ALLOCKING, in de meest volledige omvang, d.w.z. voor alle exploitatiewijzen en vormen, voor de gehele beschermingsduur en voor de gehele wereld. 
 2. De Klant mag deze werken, prestaties, scheppingen, studies, uitvoeringen of uitvindingen en dergelijke meer niet gebruiken, reproduceren, delen met derden enzovoort, dan met de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van ALLOCKING.
 3. Bij schending hiervan is ALLOCKING gerechtigd de schade hiervan te verhalen. Deze schade bedraagt forfaitair 25.000 EUR per inbreuk, onverminderd vergoeding van hogere bewezen schade. 

Hoofdstuk 19. Geheimhoudingsverplichting en vertrouwelijkheid

 1. Het bestaan en de inhoud van de met ALLOCKING gesloten overeenkomst, alsook informatie (in welke vorm dan ook) die partijen aan elkaar meedelen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die uit zijn aard vertrouwelijk is of als zodanig door een partij wordt aangemerkt zal als vertrouwelijk aanzien en behandeld worden.
 2. De informatie mag door partijen slechts intern gebruikt en meegedeeld worden. De Klant zal deze informatie dus niet verspreiden of gebruiken voor andere doeleinden dan deze voorzien in het kader van de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Bij beëindiging van de overeenkomst, of op een eerder ogenblik, zal de Klant, op eerste verzoek van ALLOCKING de vertrouwelijke informatie teruggeven of vernietigen. Deze vertrouwelijkheidsverplichting blijft bestaan, zelfs na beëindiging van de contractuele relatie, dit minstens voor 5 jaar.
 3. Partijen begrijpen dat de vertrouwelijkheid en de geheimhouding essentieel zijn voor het slagen van een goede samenwerking en verzekeren de andere partij de volledige en strikte confidentialiteit van deze informatie. 
 4. Contacten of bekendmaking van de tussen partijen gesloten overeenkomst of informatie bij derden, zullen door de partijen slechts mogen plaatsvinden na uitdrukkelijk en geschreven akkoord van de andere partij of ingeval ALLOCKING tot mededeling verplicht wordt ingevolge een wettelijke bepaling of gerechtelijke beslissing. Deze bepaling is geldig zowel gedurende als na het beëindigen van de tussen partijen gesloten overeenkomst. 
 5. Partijen zullen hun personeel en door hen ingeschakelde derden verplichten de in dit artikel genoemde geheimhouding met betrekking tot de vertrouwelijke informatie na te leven. 
 6. In geval een partij vaststelt dat de andere partij of één van de personen of met haar verbonden vennootschappen een inbreuk heeft (hebben) gepleegd op dit artikel, zal de benadeelde partij de in gebreke zijnde partij hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte stellen.
 7. In dergelijk geval is de in gebreke zijnde partij per toerekenbare bewezen inbreuk een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 25.000,00 EUR, onverminderd het recht van de benadeelde partij om de eventuele meerdere schade te bewijzen en te vorderen.
 8. Een aan de Klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar, tenzij indien anders overeengekomen.

Hoofdstuk 20. Verwerking persoonsgegevens

 1. De verwerking van persoonsgegevens door ALLOCKING vindt plaats conform de bepalingen van de privacy verklaring van ALLOCKING, dewelke van toepassing is op de Klant en door hem dient nagelezen te worden op de website van ALLOCKING (https://allocking.com/privacy-cookie-policy), onverminderd de toepassing van de verwerkersovereenkomst.
 2. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van ALLOCKING door de Klant worden verwerkt, ligt volledig bij de Klant. De Klant staat er tegenover ALLOCKING voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De Klant vrijwaart ALLOCKING tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

Hoofdstuk 21. Niet-afwerving

 1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals een jaar na het einde daarvan zal de Klant zich ervan onthouden om medewerkers of aangestelden van ALLOCKING, ongeacht hun hoedanigheid, die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken in welke hoedanigheid dan ook, tenzij mits voorafgaand en schriftelijk akkoord van ALLOCKING.
 2. Bij een inbreuk op dit artikel zal de Klant minstens en forfaitair het bruto jaarloon van de betrokken medewerker of aangestelde verschuldigd zijn, onverminderd het recht van ALLOCKING om hogere reële schade te vorderen, en onverminderd andere vorderingen die ALLOCKING kan stellen op grond van de wet of de overeenkomst tussen partijen.

Hoofdstuk 22. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. De Klant zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van overeenkomst heeft niet aan een derde overdragen, tenzij mits schriftelijk akkoord van ALLOCKING.
 2. ALLOCKING is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen op grond van de overeenkomst over te dragen.
 3. ALLOCKING is bevoegd om bij uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij in onderaanneming of door inhuur van personeel. ALLOCKING blijft in dat geval jegens de Klant volledig verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de Diensten en alle overige verplichtingen zoals vastgelegd in de overeenkomst. 

Hoofdstuk 23. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door het Belgisch recht met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten (Weens Koopverdrag, CISG, Wenen 11 april 1980) en elke andere internationale regeling waarvan de uitsluiting is toegestaan.
 2. Bij geschillen zijn alleen de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd, onverminderd het recht van ALLOCKING om het geschil te brengen voor de zetel of woonplaats van de verweerder.